Night Head Genesis

Thể loại: Conspiracy, SciFi, Super Power – similar
Producers: Four Some, Horipro, Actas
Loại : TV Series, 24 episodes
Thời gian: 17.06.2006 đến 31.12.2006

Trans: Itachan, Ỉn chíp
Type: Cá Ngáo (đánh máy lại 19 ep đầu do ta mất bản dịch)
Encode: Itachan
Karatime: ShiroAnime này được dựa trên một bộ phim truyền hình, tên ” NIGHT HEAD “, phát sóng vào năm 1992.

Tiếp tục đọc